Vrácení a reklamace zboží

Provozovatelem e-shopu na webových stránkách www.trigyshop.cz je společnost TRiGY s.r.o. se sídlem Čs. armády 1181, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 06049923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 39466 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje správce

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti TRiGY s.r.o., a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího, neupravené reklamačním řádem, Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), respektive zákonem o Obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.).

Občas se stane, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje nebo již není funkční. V případě, že chcete zboží vrátit nebo uplatnit reklamaci postupujte podle následujících kroků.

1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pokud z jakéhokoliv důvodu chcete zakoupené zboží vrátit, můžete nepoužité zboží vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dní od doručení zboží bez udání důvodu. Oceníme však vaši zpětnou vazbu, která nám pomůže zlepšovat naší nabídku i služby.

Jak postupovat v případě vrácení zboží? 

 1. Pokud chcete zboží vrátit, vyberte prosím v možnostech níže: Vratka - Vrátit objednávku
 2. Zásilku pečlivě zabalte, aby se během přepravy nepoškodilo a spolu s vratkovým formulářem ho odešlete dopravcem dle Vašeho výběru na adresu: TRiGY s.r.o., Purkyňova 648/125, 61200 Brno
 3. Po přijetí zboží zkontrolujeme. Pokud je vše v pořádku, zašleme vám opravný doklad. Částku za vrácené zboží Vám vrátíme nejpozději do 14 dnů od přijetí zboží na náš sklad na Váš bankovní účet.

2. REKLAMACE ZBOŽÍ

Ačkoli dbáme na kvalitu a nabízíme prověřené zboží, může se u dodaného produktu projevit užíváním výrobní vada. Pokud na zboží objevíte jakýkoliv nedostatek, neváhejte nás kontaktovat s reklamací. Na zboží se vztahuje zákonná 2-letá záruka s výjimkou čerpadel E-Deep 1200 a E-Deep 1200 X-Ring které jsou dodávány s prodlouženou 5-letou zárukou.

Jak postupovat v případě reklamace zboží? 

  1. Pokud chcete zboží reklamovat, vyberte prosím v možnostech níže: Reklamace - Reklamovat objednávku
  2. Pro rychlejší vyřízení reklamace a identifikaci problému nám zašlete fotografie nebo video závady. 
  3. Vyčkejte na návrh řešení Vašeho požadavku. Návrh řešení reklamace obdržíte obvykle do 3 pracovních dnů. Reklamace bude dořešena v termínu 30 dní od jejího uplatnění.
  4. Pokud nebude závadu možné vyřešit na dálku, zboží si od Vás vyzvedneme ze smluvené adresy přepravní společností (nejčastěji DPD nebo TopTrans) a prověříme jej u nás v servisu. 
  5. V případě uznané reklamace se opravu snažíme vyřídit v co nejkratším čase. Pokud není zboží možné opravit, domluvíme se na výměně zboží nebo vrácení celé kupní ceny.
  6. V případě neuznané reklamace (například vady způsobené běžným opotřebeném nebo závady zaviněné kupujícím) Vás budeme kontaktovat. V případě, že je možné zboží opravit a budete po nás opravu požadovat, vás budeme informovat o finančních nákladech na opravu. Pak je jen na Vás zda se pro placenou opravu rozhodnete nebo nikoliv. V případě neuznané reklamace hradí dopravu do servisu zákazník.
 

3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

3.1.Úvodní ustanovení

 • Prodávající je společnost TRiGY s.r.o., Čs. Armády 1181, 562 01, Ústí nad Orlicí.
 • Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží dle sjednaných obchodních podmínek.
 • Kupující (nebo osoba, kterou kupující pověřil převzetím zboží) je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit zjevné vady zboží.
 • Pokud je kupujícím (nebo osobou, kterou kupující pověřil převzetím zboží) zjištěno mechanické poškození výrobku nebo jiné vady a nedodělky na výrobku, je povinen na místě převzetí o tomto vyhotovit záznam za přítomnosti předávajícího, který provedl dopravu, a to do předávacího protokolu, popř. dodacího listu. Předávající připojí k záznamu své vyjádření.
 • Kupující (nebo osoba, kterou kupující pověřil převzetím zboží) přebírá dodané zboží na základě dodacího listu, a to jeho podepsáním. Bez provedení zápisu dle bodu 4 pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, a že zboží bylo dodáno v množství a kvalitě deklarovanými v dodacím listu. Po převzetí zásilky může kupující uplatnit nárok na reklamaci ve smyslu ustanovení zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a dle podmínek reklamačního řádu společnosti TRiGY s.r.o. umístěného na webových stránkách eshopu.
 • Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží, popřípadě doručením zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě (objednávce).
 • Prodávající nenese, mimo jiné, odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci popř. přepravě kupujícím nebo třetími osobami.

3.2 Záruční podmínky

 • V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit reklamaci. Záruka se počítá ode dne převzetí zboží, který je uveden na dodacím listu.
 • Délka záruční doby činí dva roky, pokud není sjednáno jinak.
 • Záruka zaniká v následujících případech:
  • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
  • Porušením materiálu a konstrukce na zboží (výrobku) po převzetí kupujícím.
  • Svévolným zásahem a úpravami na dodaném zboží po jeho dodání.
  • Nevhodným používáním a skladováním zboží.
  • Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či prodávajícím.
  • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  • Zboží bylo poškozeno živly.
  • Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 3 až 6 Úvodních ustanovení - mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).
  • Pokud dojde k uplatňování reklamace dle bodu 7 Úvodních ustanovení - mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).

3.3. Vyřízení reklamace

 • Reklamace bude podstoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou a doručena dodavateli. Pro rychlejší podání reklamace využijte odkaz uvedený výše. Při možnosti vzniku dalších vážných škod z důvodu prodlení je možná i reklamace poslaná elektronickou poštou, ale pouze, je-li tento případ v předstihu projednán s prodávajícím a přijetí takto podané reklamace je prodávajícím potvrzeno.
 • Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat či zpřístupnit prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a přístupné pro možnost posouzení reklamace. 
 • Při zjištění rozdílu v provedení, množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího provedení zboží.
 • Pokud byla reklamace neoprávněná (dle bodu 4. a 5. Záručních podmínek), bude tato reklamace prodávajícím zamítnuta a dále bude v tomto případě postupováno jako při placeném servisním zásahu dle platného ceníku prodávajícího. Prodávající bude účtovat kupujícímu veškeré vzniklé náklady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení servisního zásahu.
 • Reklamovat zboží nelze na základě nepřesných údajů, ilustračních fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího nebo v jiných propagačních materiálech prodávajícího.
 • V případě opravy zboží na základě uznané reklamace hradí prodávající výdaje za dopravu a ztrátu času pracovníků do místa, které bylo kupujícím sjednáno pro dodání zboží a zpět.
 • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada zcela zamezuje používání výrobku, má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
 • Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce) a své stanovisko sdělí kupujícímu. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na ředitele společnosti prodávajícího.
 • Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
 • Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení do třiceti dnů reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.12.2023.

Ing. Marek Roubíček, jednatel společnosti