Domácí čistička odpadních vod TOPAS S 5

67 200 Kč 60 000 Kč bez DPH
Skladem
Dávkovač chemikálií ?
Pískový filtr
Spodní voda ?
UV lampa
Můžeme doručit do:
10.6.2024

Domácí čistička odpadních vod TOPAS S 5 je navržena svou kapacitou od 2 do 5 ekvivalentních osob (EO), průměrný průtok 0,75 m3/den. Čistička TOPAS S se využívá zejména u rodinných domů, bytových domů, penzionů nebo rekreačních objektů s pravidelným i nepravidelným provozem, apod.

Hlavní přednostní čistírny je schopnost čistírny fungovat až 6 měsíců bez přítoku splašků.

Typ S 5 obsahuje standardní ČOV válcového tvaru z PP, uzamykatelný pochozí poklop, řídící jednotku a membránové dmychadlo. Čističku lze volitelně vybavit také pískovým filtrem, UV lampou, dávkovačem chemikálií nebo GSM modulem. 

Veškerá technologie ČOV je umístěná přímo v těle nádrže. Nátok a přepad do DČOV jsou standardně připraveny pro potrubí DN110, průměr nátoku a přepadu lze připravit dle Vašich požadavků v dimenzích DN110 - DN160 (uveďte do poznámky v objednávce). 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Domácí čistička odpadních vod TOPAS S 5

Domácí čistička odpadních vod (ČOV) produktové řady TOPAS S je biologická čistička, využívající aerobní biologické procesy. Je vhodná zejména pro čištění splaškových vod u rodinných domů nebo rekreačních objektů s pravidelným i nepravidelným provozem apod. Domácí ČOV se využívá nejčastěji v místech, bez možnosti napojení na veřejnou kanalizaci odvedenou do veřejné ČOV, z důvodu úspory financí za stočné a vývoz odpadních vod či z důvodu ekologického nakládání s přečištěnou vodou (zpětné využití).

Čistírna TOPAS získala v roce 2018 na veletrhu For Arch ocenění GRAND PRIX  za garantovanou funkcí i pro rekreační objekty. Čistírna je účinná po dobu až 6 měsíců bez přítoku splašků. 

ČOV TOPAS S je dimenzována pro využití v rozmezí kapacit 2 - 400 EO dle produktové řady. Domovní čistírny typu TOPAS S dodáváme standardně v typových řadách S 5 a S 8. Na poptávku Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku i pro větší ČOV. 

Přečištěná voda z domácích vodáren může být dle zákona vypouštěna do vod povrchových, do vod podzemních (např. pomocí vsakovacího zařízení), případně zpět do kanalizace. Voda může být také dále zachytávána v akumulační nádrži na vodu a využívána například na zálivku trávníku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.

Klíčové vlastnosti:

 • Snadná obsluha - Veškerá technologie je umístěná v nádrži 
 • Prémiová základní sestava - V základní výbavě dostanete SMART řídící jednotkudmychadlo a kalojem na skladování přebytečného kalu
 • Jednoduchá montáž - Díky vyztuženému dnu můžete ČOV v případě stabilního podloží osadit na zhutněný štěrkopískový podsyp
 • Variabilita - nátok je možné umístit v rozmezí 0,5 – 1,2 m pod terénem, odtok lze umístit výše než nátok 
 • Nestálý provoz - ČOV TOPAS Vám garantuje účinnost ČOV až 6 měsíců bez přítoku splašků
 • Trvalé měření množství odpadní vody - ČOV automaticky reguluje množství vzduchu v čistírně podle množství odpadních vod 
 • Doplňkové produkty k ČOV - Pískový filtr na odtoku (k dočištění vody), UV lampa (čištění vody od bakterií a virů), Dávkovač chemikálií (například chemie pro srážení fosforu), Dálkový dohled nad ČOV (GSM modul - volitelně)

Řada TOPAS S  na rozdíl od řady TOPAS R  je vybavená řídicí SMART jednotkou a je možná instalace pískového filtru. TOPAS S taktéž poskytuje variabilní hloubku nátoku 0,5 - 1,2 m. Čistírny TOPAS S je možné instalovat jak pro rodinné domy, tak i pro chaty a chalupy, tedy rekreační objekty s přerušovaným provozem, zatímco čistírny TOPAS R BASIC jsou určené jen pro trvale obývané objekty.

Popis technologie

Veškerá technologie je umístěna ve válcovité nádrži z polypropylenu o průměru 1200 mm a celkové výšce 2400 mm. Dmychadlo, řídicí jednotka, elektroventily a elektropříslušenství je umístěno v Boxu pro technologii (D).

Čištění odpadních vod v čistírně TOPAS S probíhá za pomocí SBR procesu čištění následovně: 

 • Fáze plnění bioreaktoru
 • Fáze sedimentace
 • Fáze odkalení
 • Fáze vypouštění
 • Fáze recirkulace

ČOV TOPAS S čistí odpadní vody za pomocí aerobních biologických procesů. Odpadní voda natéká do akumulačního prostoru ČOV (A). V akumulačním prostoru se z vody odstraní hrubé mechanické nečistoty, k homogenizaci splašků a k denitrifikaci (odstranění sloučeniny dusíku z vody). 

Fáze plnění bioreaktoru

Voda, zbavený hrubých nečistot, je vzduchovým čerpadlo přečerpávána do bioreaktoru (B), kde probíhá vlastní biologické čištění stykem odpadní vody s aktivovaným kalem, v němž jsou obsaženy mikroorganismy. Tento proces je doplněn provzdušňováním, vzduch je vháněn do systému pomocí dmychadla.

Fáze sedimentace

Současně v bioreaktoru dochází k oxidaci amoniaku na dusičnany a k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Během fáze sedimentace, při níž je dmychadlo na nastavenou dobu vypnuto, se kal se usazuje na dně bioreaktoru. 

Fáze odkalení

Přebytečný, aerobně stabilizovaný kal je periodicky přečerpává z bioreaktoru do kalového prostoru, tzv. kalojemu (C). Platí zde zásada, že čím lépe čistírna pracuje, tím více přebytečného kalu k uskladnění vzniká. Fáze odkalení trvá do doby než se v bioreaktoru  sníží hladina o vrstvu odkalení ne však déle. Maximální délka fáze odkalení je časově nastavená. 

Fáze vypouštění

Fáze vypouštění je stav, kdy je z bioreaktoru vyčištěná voda odčerpávána pomocí odtokové mamutky. Voda je čerpána mamutkou přes zásobník čisté vody do odtoku nebo do nádrže pískového filtru, pokud je instalován. Odtud přečištěná voda z čistírny odtéká. Voda je odčerpávána po nastavenou dobu, z tzv. hladiny plnění až na tzv. hladinu vypouštění, kdy je vypouštění ukončeno. 

Fáze recirkulace

Část vody z bioreaktoru je periodicky recirkulována a přečerpávána do kalojemu, odkud je voda čerpána zpět do akumulační nádrže, kde se voda opět provzdušňuje. Recirkulace trvá do té doby, než hladina v bioreaktoru klesne na nastavené minimum. 

Odkalování ČOV

Kontrola množství kalu se provádí jednou měsíčně například pomocí odměrného válce. Správný poměr kalu k čisté vodě po usazení ve válci je zhruba 30 % kalu a 70 % čisté vody. V případě, že je v odměrce kalu více jak 50 %, je pravděpodobně plný kalojem a čistírna vyžaduje odkalení. Odkalení se provádí buďto kalovým čerpadlem nebo fekálním vozem. 

V případě, že chcete prodloužit interval mezi odkalováním, můžete použít odvodňovací box na kaly, který je dostupný ve třech verzích: Standard, Manuál nebo Automat. S odvodňovacím boxem se interval odkalení ČOV prodlouží na 6-10 měsíců.

Umístění a instalace čističky

Instalace domácí čističky odpadních vod řady TOPAS S není náročná. ČOV se instaluje do výkopu na zhutněnou štěrkopískovou vrstvu, tloušťka podsypu min 150 mm. Pro zajištění větší stability podkladu můžete štěrkopískovou vrstvu doplnit cementem nebo suchou betonovou směsí. Podkladní armovanou betonovou desku je nutné provést v případě nestabilního podloží

Na zhutněné a dočištěné dno osaďte čističku, vyrovnejte jí pomocí vodováhy a proveďte připojení na kanalizaci. Nátok do ČOV lze připravit na místě během instalace (standardně dodána tvarovka DN110) nebo je možné nátok připravit již ve výrobě. Odtok je standardně tvořen hladkým koncem trubky DN110 ve výšce 1400 mm ode dna ČOV.

Obsyp ČOV se provádějte po částech pískem nebo původní „prosátou“ zeminou bez větších kamenů (velikost do 10 mm) za současného plnění vodou. Podrobný postup, jak čistírnu instalovat najdete v montážním návodu. 

Doplňkové příslušenství 

Pískový filtr

Pískový filtr slouží k mechanickému dočištění přečištěné vody na odtoku z ČOV typu TOPAS S a je vhodný zejména pokud máte v plánu využívat přečištěnou vodu například k zálivce zahrady pomocí automatické nebo kapkové závlahy. Pískový filtr je vestavěn přímo v těle čističky. Pískový filtr je automaticky několikrát denně propírán, přičemž voda z praní se vrací zpět do čistírny. 

Dávkovač chemikálií

Dávkovač chemikálií k domovním ČOV slouží pro dávkování tekutého roztoku, například chemikálie pro srážení fosforu nebo substrát živin. Dávkovač chemikálií je vhodný například v případě požadavku na vyšší kvalitu přečištěné vody odtékající z ČOV (např. v oblastech národních parků nebo CHKO). Dávkovací zařízení najde uplatnění také v době dovolených nebo pokud je objem odpadních voda, natékajících do ČOV nedostatečný, například menší počet osob, užívajících objekt než byla navržená kapacita čistírny. 

Dávkování chemikálií tvoří zásobník chemikálie a dávkovací čerpadlo. Chemikálie jsou dávkovány do vyčištěné vody automaticky dle nastavené hodnoty koncentrace chemikálie na 1 m3 vyčištěné vody.

UV lampa

UV lampa slouží k odstranění virů a bakterií obsažených ve vodě. Jedná se ekologický a hygienicky nezávadný způsob úpravy vody. UV lampu je vhodné použít například při zpětném využití vody, například na toalety u zálivky zahrady.

GSM modul

GSM modul je komunikační zařízení napojené na řídící jednotku, pomocí kterého je možné čistírnu na dálku sledovat a ovládat přes Wi-Fi. Komunikace s ČOV se provádí pomocí SMS zpráv. GSM modul mimo jiné hlásí také poruchy ČOV. V tomto případě Vám přijde SMS zpráva se specifikací poruchy. 

Součástí dodávky

 • 1x Plastová, válcová, samonosná nádrž s kompletní vestavbou 
 • 1x Membránové dmychadlo Thomas AP-80H
 • 1x Řídící jednotka
 • 1x Pochůzný uzamykatelný poklop 
 • 1x Otvor pro nátok DN110, 1x otvor pro přepad DN110
 • Pískovým filtr (volitelné)
 • UV lampa (volitelné)
 • Dávkovače chemikálií (volitelné)
 • GSM modul (volitelné)

Technické parametry čističky

TOPAS S 5 TOPAS S 8
Kapacita ČOV 2 - 5 osob 2 - 9 osob
Výška  2310 mm 2310 mm
Průměr 1220 mm 1560 mm
Výška přítoku (ode dna ČOV) 1000 - 1700 mm 1000 - 1700 mm
Výška odtoku (ode dna ČOV) 1400 mm 1400 mm

 

Soubory ke stažení

Download_v2    Produktový list

Download_v2    Návod k obsluze

Download_v2   Technický výkres

 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističky odpadních vod
? Max. kapacita ČOV dle EO: do 5 EO
Řada ČOV: TOPAS S
? Max. denní nátok: 0,75 m3/den
Hmotnost: 180 kg
Celková výška: 2310 mm
Průměr: 1220 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: