Domovní čistička odpadních vod AT6 PLUS-GSM

60 032 Kč 53 600 Kč bez DPH
Skladem
Typ poklopu
Průměr nátoku DN160 ?
Můžeme doručit do:
29.7.2024

Domovní čistička odpadních vod AT6 PLUS-GSM je navržena svou kapacitou pro 2 - 5 ekvivalentních osob (EO) například u rodinných domů, obytných budov, rekreačních zařízení s nepravidelným provozem apod.

Typ AT6 PLUS-GSM obsahuje standardní ČOV s kompletní technologickou vestavbou, základní nástavec ZN = 500 mm, standardní uzamykatelné PE víko, membránové dmychadlo SECOH, vzduchovou hadici (5m) a startovací dávku enzymů a bakterií (BIO-ENZYM). Typ AT6 PLUS-GSM obsahuje navíc šachtu na dmychadlo s uzamykatelným víkem a mikroprocesorovou řídící jednotku AQC PLUS-GSM, vybavenou GSM modulem pro vzdálenou komunikaci s ČOV.

Nátok a přepad do DČOV jsou standardně připraveny pro potrubí DN125. Za příplatek lze nádrž otvory připravit pro potrubí DN160. V případě vyšší spodní hladiny nebo jílovitého podloží lze nádrž rovněž opatřit žebry pro obetonování. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Domovní čistička odpadních vod AT6 PLUS-GSM

Klíčové vlastnosti čističky

Domovní čistička odpadních vod (ČOV) produktové řady AT se využívá pro čištění především splaškových vod z jednotlivých objektů (např.: rodinné domy, bytové domy, rekreační objekty, hotely, restaurace, apod.) v rozmezí kapacit 2 - 30 EO dle produktové řady. Nejčastějším důvodem použití domovní čistírny odpadních vod je absence kanalizační sítě ústící do centrální ČOV v dané lokalitě. Dalším rozhodujícím faktorem pro pořízení domovní ČOV je také ušetření financí za stočné nebo vyvážení žumpy. Biologické čističky odpadních vod nahrazují překonané septiky nebo jímky. Jejich hlavní výhodou je možnost čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnosti při běžném provozu z hygienických či sociálních zařízení. Jsou to například koupelny, kuchyně, ale také i automatické pračky, myčky na nádobí atd.

Přečištěnou odpadní vodu v důsledku její vysoké kvality je možné vypouštět do vsakovacího zařízení nebo vodoteče. Můžeme ji vypouštět také do dešťové kanalizace nebo případně akumulovat v nádrži na vodu a použít k zálivce zahrady. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.

Domovní čistírny typu AT dodáváme v typových řadách AT6, AT8, AT10, AT12. Čistírna odpadních vod AT je konstrukčně řešena jako samonosná nádrž z polypropylenu válcového tvaru. Uvnitř nádrže je instalována technologická vestavba.

Mikroprocesorová řídící jednotka AQC Plus-GSM (součástí dodávky u typových řad PLUS a PLUS CONTROL) je opatřena integrovaným solenoiodovým ventilem, který automaticky řídí proces cirkulace a okysličení během provozu ČOV, bez nutnosti seřizování ventilů vzduchového rozvaděče, jaký používá standardní typ ČOV. Řídící jednotka AQC PLUS s GSM modulem umožňuje navíc kontrolu a nastavení chodu čistírny tzv. na dálku.

POPIS TECHNOLOGIE

Biologické čistírny AQUATEC řady AT využívají progresivní technologii USBF v kombinaci s technologií VFL, kde vlastní bioreaktor integruje aktivační i separační část v jediné nádrži. Jedná se o biologicko-aerobní způsob čištění, které spočívá v rozkladu organické hmoty směsí mikroorganismů (baktérií) za pomocí kyslíku. V čistícím procesu dochází k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany - nitráty, procesy nitrifikační) a také k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační). Aktivace pracuje s velmi nízkým zatížením kalu a k oddělování vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží fluidní filtr v separační části, vytvořený tzv. kalovým mrakem. Účinnost separace je u ČOV s technologií USBF mnohem vyšší než v případě prosté sedimentace v dosazovacím prostoru podobných zařízení. Po odseparování odtéká vyčištěná voda přepadem a aktivovaný kal je díky recirkulaci vracen zpět na začátek čistícího procesu. U čistíren řady AT není nutná žádná předřazená vyrovnávací nádrž ani ke své funkci nepotřebují žádné dávkování chemikálií nebo přitápění v zimních měsících pro zachování čistící účinnosti. K provozu čistíren AT je zapotřebí pouze malé membránové dmychadlo vhánějící stlačený vzduch do rozvodnice (5), která následně reguluje přísun kyslíku do jednotlivých technologických částí a současně zajišťuje recirkulaci aktivační směsi. Chod membránového dmychadla lze regulovat pomocí mikroprocesorové řídící jednotky, která umožňuje čistírně pracovat v různých režimech podle skutečného zatížení a rozlišit tak např. běžný provoz od víkendového nebo lze nastavit úsporný režim provozu ČOV během dovolené apod. Tato řídící jednotka je zvláště vhodná pro instalace u rekreačních a jiných objektů, kde se projevuje sezónní provoz nebo kde jsou velké rozdíly v počtu osob připojených na ČOV v průběhu roku. Pro informaci, dmychadlo použité u typu AT6 má max. příkon 64 W, tzn. že měsíční náklady na provoz ČOV jsou cca 100 Kč.

Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru - Denitrifikace (1), kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořeny podmínky i pro biologické odbourávání fosforu. V této části zároveň dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozkládání tuhého znečištění. Jedná se o technologii VFL. Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru - Aktivace (2), kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránové dmychadlo, které je umístěno mimo biologický reaktor, především kvůli jeho životnosti. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy u dna nádrže.

Dalším stupněm čištění je Separace (3). Jedná se o technologii USBF (Upflow Sludge Blanket Filtration) kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu. Přečištěná voda odtéká pryč ze systému akumulačním zařízením na odtoku a odsazený aktivovaný kal se vrací (recirkuluje) na začátek procesu přečerpáváním ze dna separačního prostoru především do neprovzdušňovaného prostoru Denitrifikace (1) a částečně také do provzdušňovaného prostoru Aktivace (2). Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno akumulační zařízení (4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod. Parametry vyčištěné vody na odtoku s velkou rezervou splňují limity Nařízení vlády ČR č. 23/2011 Sb., které stanovuje ukazatele přípustného stupně znečištění vod. Čistící účinek čistíren s technologií USBF je podle ukazatele BSK5 97,2 %, ChSK 93,6 %, NL 97,1 %, N-NH4 99,4 %, Nc = 76,0 %, Pc = 80,2 %.

Čistírny řady AT splňují normy EU a na základě dlouhodobého testu účinnosti čištění ve smyslu EN 12566-3 byl čistírnám vystaven EUROcertifikát CE.

To znamená, že u těchto čistíren není zapotřebí stavební povolení k instalaci ČOV, ale stačí pouze ohláška. Tím však neodpadá povinnost vyřídit si povolení na vypouštění přečištěné vody z ČOV do vodoteče, vsaku nebo do dešťové kanalizace. Čistírny odpadních vod řady AT jsou schválená typová zařízení, které prokázaly účinnost čištění při zátěžových testech na zkušebně a proto se u tohoto typu ČOV nepožadují dodatečné rozbory vzorků během provozu, tak jako u necertifikovaných ČOV.

Umístění a instalace čističky

Domovní čističky odpadních vod řady AT se osazují do připravené stavební jámy. Hloubka výkopu je stanovena projektovou dokumentací a je závislá na hladině spodní vody či okolních tlacích zeminy. Pro dorovnání výšky nádrže ČOV s okolním terénem slouží nástavce, které dodáváme po 100 mm výšky. Dno stavební jámy se opatří základní betonovou deskou. ČOV vyrovnáme do vodorovné polohy a obsypeme štěrkem. Konstrukce nádrže je konstruována jako samonosná a proto bez dalších stavebních nebo statických opatření odolá tlaku zeminy po obsypání. V případě potřeby (např. vysoká hladina spodní vody), je nutné nádrž obetonovat v souladu se stavební projektem.

Membránové dmychadlo SECOH se zapojí samostatně nebo přes mikroprocesorovou řídící jednotku do el. zásuvky na 230 V. umístění dmychadla je podmíněno vzdáleností 5 m od čistírny. Vhodné umístění je například do suterénních prostor domu, do garáže, do technické místnosti nebo pokud se čistička nachází ve větší vzdálenosti od objektu, doporučujeme objednat samostatnou, uzamykatelnou šachtu na dmychadlo. Tuto šachtu instalujeme v bezprostřední blízkosti ČOV. Čističku odpadních vod zakryjeme příslušným uzamykatelným víkem. Základní varianta není koncipovaná jako pochozí, avšak je možné přiobjednat si pochozí variantu poklopu.

Součásti dodávky čističky

  • Plastová, válcová, samonosná nádrž (tloušťka stěn 8 mm) s kompletní vestavbou, včetně přídavné akumulační zóny
  • Šachta na dmychadlo s uzamykatelným víkem
  • Membránové dmychadlo SECOH
  • Mikroprocesorová řídící jednotka AQC Plus
  • Základní nástavec výšky 500 mm
  • Standardní uzamykatelné PE víko
  • Vzduchová hadice o délce 5 m
  • Startovací dávka enzymů a bakterií (BIO-ENZYM)
  • 1x otvor pro nátok DN125, 1x otvor pro přepad DN125
  • 1x gumové těsnění pro přívod vzduchu DN50

Technické parametry čističky

AT6 PLUS-GSM AT8 PLUS-GSM AT10 PLUS-GSM AT12 PLUS-GSM
Kapacita ČOV 2 - 5 osob 3 - 7 osob do 10 osob do 12 osob
Výška  1 800 mm 2 200 mm 2 200 mm 2 400 mm
Průměr 1 400 mm 1 400 mm 1 750 mm 1 750 mm
Výška přítoku 1 300 mm 1 700 mm 1 500 mm 1 700 mm
Výška odtoku 1 150 mm 1 500 mm 1 250 mm 1 500 mm

 

Soubory ke stažení

Download_v2    Montážní návod - Textová část

Download_v2    Montážní návod - Obrázková část

Download_v2    Prohlášení o vlastnostech

Download_v2    Kvalita přečištěné vody z ČOV (podzemní vody)

Download_v2    Kvalita přečištěné vody z ČOV (povrchové vody)

Doplňkové parametry

Kategorie: Čističky odpadních vod
? Max. kapacita ČOV dle EO: do 5 EO
Řada ČOV: AT PLUS
Max. denní nátok: 0,625 m3/den
Max. kapacita ČOV: 5 EO
Hmotnost: 105 kg
? Celková výška: 1800 mm
Průměr: 1400 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: